O PORTALU

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15 i 25/13, 69/22) kojim je preuzeta Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, člankom 10., stavkom 1., točkom 5. propisao je obvezu tijela javne vlasti na svojim mrežnim stranicama objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa te ponovnoj uporabi. Informacije za ponovnu uporabu objavljene su na lako pretraživ način, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu sa standardima otvorenih podataka. Također, na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske osiguran je popis tih istih informacija.

2021 03 20 19 57 1188

Brodsko – posavska županija omogućava ponovnu uporabu niza skupova podataka u otvorenim formatima temeljem odredbi Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17).

SKUPOVI PODATAKA

Povratak na glavnu mrežnu stranicu Brodsko-posavske županije

Službene stranice Brodsko-posavske županije

Image